Tytuł projektu: „Rehabilitacja doda Ci sił – wsparcie zagrożonych grup zawodowych w zakresie rehabilitacji medycznej dla osób powracających do pracy.”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
Osi priorytetowej: Oś 6. Regionalny rynek pracy.
Działanie 6.7. Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

Całkowity koszt projektu:  6 882 352,94 PLN

Okres realizacji: od 2020-01-01 do 2021-12-31

Cel projektu:

Projekt ma na celu udzielenia wsparcia dla 250 LUBUSZAN W TYM: 180K, 70M, pochodzących z obszarów gmin: żarski, żagański, zielonogórski, Zielona Góra, wschowski, świebodziński, sulęciński, strzelecko-drezdenecki, słubicki, międzyrzecki, krośnieński, Gorzów Wielkopolski, gorzowski, nowosolski.

Potrzeba wsparcia realizacji programu polityki zdrowotnej (PPZdr) skierowanego do mieszkańców woj. Lubuskiego, osób pracujących i powracających do pracy w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego (s.u.r. i o.u.n.) związanych ze sposobem wykonywania pracy wynika z wysokiego odsetka osób dotkniętych ww. schorzeniami, które nie wracają na rynek pracy lub też mają problem z utrzymaniem się na nim w ich wyniku. Przyczyną tego jest ograniczony dostęp do tego rodzaju usług oraz brak świadomości wśród osób dotkniętych ww. schorzeniami pozytywnymi efektami rehabilitacji.

Programy  zdrowotne  w  kierunku  rehabilitacji  medycznej  umożliwiające powrót do pracy, tj.  ukierunkowanie  na  grupy  docelowe najbardziej  narażone  na  opuszczenie  rynku  pracy z  powodu  czynników zdrowotnych  lub  najbardziej  bliskie  powrotowi  na  rynek  pracy  w  wyniku świadczeń rehabilitacyjnych, np. poprzez:

  1. niezbędne usługi zdrowotne, w tym rehabilitacyjne;
  2. zwrot kosztów dojazdu związany z rehabilitacją;
  3. działania  informacyjno-edukacyjne,   w   tym   edukacja   prozdrowotna, skierowane do osób objętych wsparciem oraz osób z ich otoczenia;
  4. działania  szkoleniowe  skierowane  w  szczególności  do  podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne oraz kadr POZ;

Kto może zostać uczestnikiem projektu:

Grupą docelową są osoby z obszaru woj. Lubuskiego, w wieku aktywności zawodowej kwalifikujące się do rehabilitacji medycznej, w tym zwłaszcza osoby pracujące w warunkach negatywnie

wpływających na zdrowie z obszaru województwa lubuskiego zgodnie z definicją w regulaminie konkursu):

– 250 (180 K/ 70 M) os. w obszar woj.lubuskiego, w tym m.in.:

– osoby z terenów wiejskich, tj. osoby przebywające na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA Kategoria 3). Obszary słabo zaludnione to obszary,

na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie – 76 osób – 55 K/ 21 M

– osoby w wieku 50 lat i więcej – 70 os. (50 M/20K)

– Os. z niepełnosprawnością

W Projekcie uwzględnia się pierwszeństwo udziału osób w wieku 50+ (70 os.) oraz osób z obszarów wiejskich (30%).

Miejsce realizacji projektu (wykonania zabiegów rehabilitacyjnych):
-SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli, 67-100 Nowa Sól, ul. Kościuszki 27, tel. 68 3872346.
Punkty konsultacyjne:
-Przychodnia Rodzinna Iwona Kłodowska-Biel, 67-112 Siedlisko, ul. Kasztanowa 20, tel. 68 388 32 12.
-Familia s.c. Zespół Lekarzy Rodzinnych, 67-100 Nowa Sól, ul Grobla 14, tel. 68 387 37 77.
-„VITA” Zespół Lekarza Rodzinnego spółka cywilna Elżbieta Tomiak i wspólnicy ul. Dworcowa 2,